241 Usulsüzlük Cezası nedir?

Gümrük Kanununda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere bu kanuna ve bu kanunda tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ve talimatlarla getirilen şekil ve usullere aykırı hareket edenlere kesilen cezaya denir. Gümrük Kanunun 241. maddesinde yer aldığından 241 ya da usulsüzlük cezası diye adlandırılır.

Gümrük Rejimi nedir?

Serbest dolaşıma giriş rejimi, - Transit rejimi, - Gümrük antrepo rejimi, - Dâhilde işleme rejimi, - Gümrük kontrolü altında işleme rejimi, - Geçici ithalat rejimi, - Hariçte işleme rejimi, - İhracat rejimi.

GTİP ne demektir?

GTİP’in açılımı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’dur Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde kullanılan 12 basamaklı bir koddur. Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem (Harmonized System-HS) Nomanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür (Combined Nomenclature-CN) kodunu, 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodları, 11-12 inci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmaktadır.

Gümrük Beyannamesi yerine geçen belgeler nelerdir?

İlgili gümrük rejimi uyarınca beyanın yapıldığı Elçilik Mektubu, Kurye Mektubu, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Kumanya Listesi, Déclaration en Douane gibi belgeler gümrük beyannamesi olarak kabul edilir

Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem Veya Kullanıma Tabi Tutulması ne demektir?

Eşyanın, - Bir gümrük rejimine tabi tutulması,- Bir serbest bölgeye girmesi, - Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı, - İmhası, - Gümrüğe terk edilmesi. İşlemlerinden herhangi birisine denir.

Serbest dolaşımdaki eşya ne demektir?

Serbest Dolaşımdaki Eşya; Tümüyle Türkiye veya Toplulukta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyadır. Bu itibarla menşe ve serbest dolaşım kavramları arasında fark bulunmaktadır.

Eşyanın gümrük kıymeti nedir?

Eşyanın gümrük kıymeti, Gümrük Tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla, Gümrük Kanunu çerçevesinde belirlenen kıymettir. İthal eşyasının gümrük kıymeti ise eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye’ye ihraç amacıyla yapılan satışta Gümrük Kanunu uyarınca gerekli düzeltmelerin de yapıldığı fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır.

Eşyanın gümrük kıymeti nasıl tespit edilir?

Eşyanın gümrük kıymeti aşağıdaki 6 yönteme göre tespit edilir; 1. Satış bedeli yöntemi, 2. Aynı eşyanın satış bedeli yöntemi, 3. Benzer eşyanın satış bedeli yöntemi 4. İndirgeme yöntemi, 5. Hesaplanmış kıymet yöntemi 6. Son yöntem, İthal eşyasının kıymeti tespit edilirken yukarıda yer alan yöntemler sırayla uygulanır ve bir üstteki yöntemle tespit edilebildiği sürece bir alttaki yönteme geçilmez, ancak yükümlünün talebi ve gümrük idaresinin uygun görmesi durumunda hesaplanmış kıymet yöntemi, indirgeme yönteminden önce kullanılabilir.

Eşyanın serbest dolaşıma girmesi için yerine getirilmesi gereken yükümlülükler nelerdir?

Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ve diğer mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile mümkündür.

İhracat Rejimi nedir? Fiili ihracat ne demektir?

İhracat rejimi serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. Fiili ihracat ise ihraç edilmek istenen eşyanın, ilgili ihracat beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini, gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesidir.

Nispi aidat nedir?

Nispi yani nispete göre, belirli bir nispet doğrultusunda anlamına gelir. Bu durumda nispi aidat, apartman aidatı gibi her ay sabit ödenen bir tutar değil, yapılan işin sonucunda elde edilen bir gelirin nispetine göre alınan bir aidattır. Aynı işi yapan meslek mensuplarınca oluşturulmuş, devlete kayıtlı organizasyonlar ya da devletçe görevlendirilmiş meslek kuruluşlarınca belirlenen ve üyelerince tespit edilen koşullar doğrultusunda – ihracatçılar birliğinde yapılan ihracatın FOB tutarının binde yarımı ile binde biri oranında değişen oranlarda - alınan aidatlardır.

Supalan nedir?

İthal edilen malın araç değiştirmeden ve boşaltılmadan alıcıya teslimidir. Mülga 1615 sayılı gümrük kanununa göre; eşyanın geçici depolama veya antrepoya boşaltılmaksızın bulunduğu aracın üzerinde muayene edilerek sahibine teslim edilmesi işlemine supalan denir. Eşyanın bulunduğu taşıtın cinsine göre supalan işlemi, deniz üstü, kamyon üstü ve vagon üstü olarak da adlandırılabilir. Belirli eşyaların supalan yapılması söz konusuydu ve supalan talebi bir dilekçe ile yapılmaktaydı. 4458 sayılı gümrük kanununa göre supalan isminde bir gümrük faaliyet bulunmamakla birlikte, basitleştirilmiş usul uygulamalarında gümrük genel tebliğ (gümrük işleri) seri no: 16 ile tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi tutulacak eşya şeklinde supalan sistemi devam etmektedir. Ancak, herhangi bir liste olmayıp, firmaların gümrükçe onaylanmış statüde olmaları veya eşyanın tebliğde sayılan vasıflara uyması gerekmektedir. Beyanname üzerinde şerh verilmesi talep için yeterlidir.

Kırmızı hat nedir?

Gümrük sahalarında, açılan gümrük beyannamesinin tescil memuru tarafından tescil onay işlemi yapılırken, belli kıstaslara göre atanan (örneğin; yüksek bedel, uzak doğu malı, hassa malzeme v.b.) malzemenin fiili durumunu kontrol anlamına gelen terim. Fiziki muayene anlamına da gelir. Kırmızı hatta düşen bir gümrük beyannamesine ait malın, muhakkak ilgili muayene memuru tarafından fiziki olarak muayenesi, gerekiyorsa tartımı, sayımı yapılmalıdır.

Sarı Hat nedir?

Bir gümrük evrakının yapılan risk değerlendirmesine göre sarı hatta düşmesi demek, malın fiziksel olarak muayenesinin yapılmasına gerek olmadığı sadece gümrük beyannamesi ile ekinde sunulan vesaiklerin karşılaştırılmasının yeterli olacağı anlamına gelir. Bir diğer adı da belge kontrolüdür.

Mavi Hat nedir?

Gümrüğe sunulan beyanname muhteviyatı eşyanın belge ya da fiziki muayene yapılmaksızın (sonradan kontrole tabi olarak) gümrük işlemlerinin sonuçlandırması anlamına gelir. Bu hatta bir evrakın düşebilmesi için beyan sahibinin muhakkak onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olması gerekir.

Bilge nedir?

Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri

A.TR Dolaşım belgesi nedir? Ne amaçla kullanılır?

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar ‘da A.TR Dolaşım Belgesi; Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belge olarak tanımlanmaktadır. A.TR Dolaşım Belgesi ilişkili olduğu eşyanın gümrük birliğinde serbest dolaşımda olduğunu göstermektedir. Bu itibarla gümrük birliği kapsamındaki bir ülkeden gelen ancak A.TR Dolaşım Belgesi bulunmayan bir eşyaya 3 üncü ülkelere uygulanan vergi oranları uygulanmaktadır.

Demuraj nedir?

Demiryolu / denizyolu taşımacılığı şartları çerçevesinde yükleme / boşaltma için müsaade edilen serbest süreyi ki bu çoğunlukla 48 saattir, aşma halinde ödenecek ceza anlamına gelir. Ancak bizim kullandığımız manası ile deniz taşımacılığında konteyneri belli bir süre içinde teslim etmeyen müşterinin konteynerin ait olduğu firmaya ödemekle yükümlü olduğu bir nevi günlük kira bedelidir.

Borsa tescil beyannamesi nedir? Ne amaçla kullanılır?

Tarım ürünleri ihracatında gümrüğe sunulması gereken belgelerden biridir. Zirai ürünlerin kayıt altına alınması amacıyla vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesini sağlamak üzere ve bürokratik işlemlerin azaltılması, borsaların geliştirilmesi için zirai ürün gümrük çıkış işlemlerinde ihracatçıdan istenmektedir. Borsa Tescil Beyannamesi, ticaret borsalarının 13 Temmuz 1995 tarih ve 22342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kotasyon listelerinde bulunan zirai ürünlerin ihracında talep edilmektedir.

AKÇT kapsamı eşya için hangi menşe belgesi düzenlenir?

AKÇT ürünleri Türkiye ile AB arasında tesis edilen gümrük birliğinin dışındadır. Bu nedenle söz konusu ürünlerin ticaretinde de tercihli menşe kuralları işlemekte ve söz konusu ürünlerin tercihli menşei EUR.1 Belgesi ya da fatura beyanı ile tevsik edilmektedir.

Antrepo nedir? Çeşitleri nelerdir?

Antrepo kelime olarak Fransızcadan dilimize geçmiştir ve kelime anlamı olarak gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye anlamlarına gelmektedir. Antrepo gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlere denir. Ayrıca antrepolar eşyanın gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde konulması halinde süresiz kalabildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı süre içerisinde eşyaya terettüp eden vergilerin ödenmediği bir gümrük rejimidir. Antrepo Çeşitleri Antrepolar; gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın veya izin verildiği durumlarda ihraç eşyasının konulduğu genel ve özel antrepolar olmak üzere ikiye ayrılır. Özel Antrepo: Sadece antrepo işletmecisine ait eşyanın konulabildiği gümrük antrepolarıdır. Özel antrepolar C, D, E Tipi olmak üzere kendi arasında 3’e ayrılır. (fiktif de denir) II. Genel Antrepo: Eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen gümrük antrepolarıdır. Genel antrepolar A, B, F Tipi olmak üzere kendi arasında 3’e ayrılır.

Ardiye nedir? Nasıl hesaplanır?

Ardiye, ithalatta bir yükün limana tahliye edildiği günden liman sahasından çıkış yaptığı güne kadar (kara yolu veya deniz yolu ile) liman sahasındaki bekleme süresini kapsar. Bu sürenin hesaplanmasında tahliye edildiği gün ile çıkış yaptığı gün dâhil olmak üzere ortaya çıkan bekleme süresi, liman ithalat tarifesindeki günlük ithalat ardiye rakamı ile çarpılarak ortaya çıkan sonuçtur. İhracatta ardiye, limana konteynırın dolu giriş yaptığı günden gemiye yükleneceği veya kara yolu ile tekrar geri çıkış yapacağı güne kadar ki bekleme süresini kapsar. İhracat ardiye hesaplanmasında, limana konteynerin giriş yaptığı gün ile gemiye yüklendiği veya kara yolu ile çıkış yaptığı günde dâhil olmak üzere ortaya çıkan bekleme süresi ihracat ardiye ücreti ile çarpılması sureti ile ortaya çıkan rakam ihracat ardiye hesaplamasıdır.

Ata karnesi nedir?

Eşyaların gümrük vergisine tabi olmadan geçici kabulüne imkân sağlayan teminat yerine geçen belgedir. Geçerlilik süreleri verildikleri tarihten itibaren 1 yıl olan ATA Karneleri Oda’lardan dilekçe, teminat mektubu, taahhütname, yetki belgesi, imza sirkülerinin fotokopisi ve ihraç edilecek malların cinsi, adedi ve birim fiyatının belirtildiği genel bir listenin ibrazı ile temin edilerek kullanıldıktan sonra Oda’ya iade edilmelidir. Bitkiler, temizlik malzemeleri, gıda maddeleri, broşürler gibi eşya ve hediye edilen, atılan, bozulan ve dış ülkelerde kullanılan tüketim malzemeleri ile halen satışı yapılan veya satışa arz edilen eşyalar için ATA Karnesi düzenlenmez.

Bağlayıcı Menşe Bilgisi nedir? (BMB)

Bağlayıcı Menşe Bilgisi, kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından verilen ve eşyanın tercihli veya tercihli olmayan menşeinin tespitine ilişkin idari karardır.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi nedir? (BTB)

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB), yazılı talep üzerine Müsteşarlık tarafından verilen ve eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde sınıflandırılmasına ilişkin idari karardır. BTB, gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu eşya için bağlayıcı niteliktedir.

Basitleştirilmiş usul nedir?

Gümrük Kanunu’nun 10 ve 71 inci maddeleri, gümrük usul ve formalitelerinin yürürlükteki hükümlere uygun olarak yürütülmesi kaydıyla söz konusu usul ve formalitelerin mümkün olduğunca basitleştirilmesine imkân tanımaktadır. Söz konusu Kanun maddelerinin verdiği yetki doğrultusunda Gümrük Yönetmeliği’nde gerekli düzenlemeler yapılmış olup, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde oluşturulan basitleştirilmiş usul uygulaması türleri şunlardır; Eksik bilgi ve belgeyle beyan, Beyanname yerine ticari ve idari belgeyle beyan, Kayıt yoluyla rejim beyanı, Basitleştirilmiş kontrol yöntemi, TOBB’a tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan ATR Dolaşım Belgesi düzenleme, Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın yararlanma, Götürü teminat sistemi, Kısmi teminat sistemi. Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği uyarınca yukarıda belirtilen basitleştirilmiş usul uygulamalarından yararlanmak isteyen firmaların Gümrük Müsteşarlığı’na başvurarak Onaylanmış Kişi Statüsü alması gerekir. Onaylanmış kişi statüsü alabilmek için gümrük mevzuatında belirlenen güvenlik kriterlerini ve dış ticaret performanslarını taşımak gereklidir. Firmaların sahip oldukları dış ticaret performanslarına göre onaylanmış kişi statüsü A, B ve C olmak üzere 3 sınıfa ayrılmıştır. Aşağıdaki tabloda hangi sınıfın hangi basitleştirilmiş usul uygulamalarından yararlanabileceği açıklanmıştır. Basitleştirilmiş usul uygulamaları A Sınıfı B Sınıfı C Sınıfı Eksik bilgi ve belgeyle beyan, √ √ √ Kayıt yoluyla rejim beyanı √ Basitleştirilmiş kontrol yöntemi √ √ TOBB’a tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan ATR Dolaşım Belgesi düzenleme √ √ Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın yararlanma √ √ √ Götürü teminat sistemi √ √ Kısmi teminat sistemi √ √ √

CE Uygunluk İşareti nedir?

Avrupa Birliği ülkelerinde Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olarak ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.

CFS hizmet açıklamaları nelerdir?

Konteynır Muayene ve Numune Alma Hizmeti;Konteynerin içindeki eşyaların,mükelleflerinin yazılı beyanlarına uygunluğunu tespit etmek için,gümrükçe konteynerin açılarak kontrol edilmesidir. Konteynır Tam Tespit Hizmeti; Eşya beyanının uygunluğunun tespiti açısından gümrükçe Konteynerin içerisindeki eşyaların konteynırdan boşaltılarak eşya tespitinin yapılması veya malların sayılmasına müteakiben tekrar konteynıra yüklenmesi işlemidir. Konteynır İç Dolum İşlemi ;Konteynır, müşterilerin talebi ve beyanı doğrultusunda cfs sahasında gümrük işlemlerine müteakiben içinin doldurulması ; palet, koli ,vs..türü kapların konteynır içerisine düzenli ve planlı bir şekilde istiflenmesi operasyonudur. Konteynır İç Boşaltım İşlemi; Konteynerdeki eşyanın, gümrük ve liman prosedürlerinin tamamlanmasına müteakip müşteri veya temsilcileri(gümrük müşavirleri) nezaretinde içindeki eşyanın işçi veya forklift kullanılarak boşaltılması ve araca yüklenmesi operasyonudur. Konteynır Tartım Hizmeti; Konteynerin istiften araca yüklenerek söz konusu yüklerin beyanlarına uygunluğunun tespiti için yapılan tartım işlemidir. Konteynerin tartılması için Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, Konteynerin acentesi, konteynır içerisindeki yükün alıcısı veya nakliyeci firması tarafından ilgili hizmet talebi yapılabilinir. Konteynerin Ambara Aktarılması Hizmeti; Parsiyel konteynırlar için forwardır talebine istinaden Konteynerin istiften liman araçları ile ambar önüne aktarılması hizmetidir.

CMR nedir?

CMR, Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’dir. Karayolu taşımalarında meydana gelecek hukuki ihtilafların çözümümde CMR hükümleri uygulanmaktadır. Türkiye söz konusu sözleşmeyi 2 Aralık 1994 tarih, 94/6322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onamıştır.

DAC Teminatı nedir?

DAC teminatı deniz ticaret odası ile gümrük idaresi arasında imzalanmış bulunan bir protokole göre verilen bir global teminat sistemidir. Bu teminat yalnızca bir deniz gümrüğünden bir deniz gümrüğüne veya bir deniz gümrüğünden bir kara gümrüğüne veya bir kara gümrüğünden bir deniz gümrüğüne yapılacak transit işlemlerinde kullanılan bir teminattır. Yani bir kara gümrüğünden bir kara gümrüğüne yapılan bir aktarmada bu teminat türü kullanılmaz.

Dâhilde İşleme Rejimi nedir?

Dâhilde İşleme Rejimi; serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın vergileri teminata bağlanmak suretiyle veya bu amaçla serbest dolaşıma giren ya da eşdeğer eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinde bir veya daha fazla işlem görerek, işlem görmüş ürünlerin elde edilmesi ve özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, elde edilen ürünlerin ihraç edilmesinin esas olduğu, ihracatın gerçekleşmesi halinde teminatın veya alınan vergilerin geri verildiği bir rejimdir.

Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilebilecek ürünler nelerdir?

İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile işlem görmüş ürünün bünyesinde yer almamakla birlikte çalışmasını sağlayan madde (yakıt ve yağ dahil) ya da hizmetin devamını sağlayan madde (yedek parça vb.) ambalaj ve işletme malzemesi ithal edilebilir. İşletme malzemesi ifadesinden ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ancak ürünün bünyesinde yer almayan ve sabit tesislerin çalışabilir durumda olmasını temin eden (enerji ve yakıt hariç), yatırım malı makine ve teçhizat niteliğinde olmayan malzemenin anlaşılması gerekmektedir. Bununla birlikte şartlı muafiyet çerçevesinde ve belge/izin kapsamında yapılacak işletme malzemesi ithalatında, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir ve ticaret politikası önlemleri uygulanır Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında yapılabilecek işleme faaliyetleri nelerdir? Dâhilde İşleme Mevzuatı’nda işleme faaliyeti; · Eşyanın montajı, · Kurulması · Diğer eşya ile birleştirilmesi Dâhil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi, düzenli hale getirilmesi dâhil olmak üzere tamir edilmesi ile işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilse dahi işlem görmüş ürünün bünyesinde bulunmayan ancak, bu ürünün üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılmasını ifade etmektedir.

Elleçleme nedir?

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre elleçleme deyimi, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ifade eder.

Eşyaya genel olarak hangi şartlarda tasfiye hükümleri uygulanır?

Gümrük Kanununun 177. maddesi uyarınca, Geçici depolama yerlerinde ve antrepolarda bulunan ve Kanunda belirtilen süreler zarfında gümrük işlemleri tamamlanmayan veya süreleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması masraflı ve külfetli olan, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca tasfiye edilecek duruma gelen eşya tasfiye hükümlerine tabi tutulur.

FORM A Belgesi Nedir?

Duis dapibus aliquam mi, eget euismod scelerisque ut. Vivamus at elit quis urna adipiscing , Curabitur vitae velit in neque dictum blandit. Duis dapibus aliquam mi, eget euismod sceler ut.Duis dapibus aliquam mi, eget euismod scelerisque at elit quis urna adipiscing , Curabitur vitae velit in neque dictum blandit. Duis dapibus aliquam mi, eget euismod sceler ut.

What Is Ori Features ?

Form A Belgesi de EUR.1 Belgesi gibi eşyanın tercihli menşeini göstermektedir. Ancak Form A belgesi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde tercihli rejimden yararlanması istenilen eşyanın GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kullanılmaktadır. Bu itibarla Form A da eşyanın tercihli menşeini göstermekle birlikte EUR.1 Belgesinden farklıdır.

Geçici ithalat nedir? İzin nereden alınır?

Gümrük Kanunu’nun 128 inci maddesinde Geçici ithalat rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejim olarak tanımlanmıştır. Geçici ithalat izni için Geçici İthalat Rejimi İzin Talep Formu ve ilgili belgelerle birlikte gümrük müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.

Geçici ithalat türleri nelerdir?

Geçici İthalat Rejimi çerçevesinde, eşyanın tam muafiyet ya da kısmi muafiyet kapsamında geçici ithal edilmesi mümkündür. Tam muafiyet kapsamında geçici ithal edilen eşyanın vergileri teminata bağlanmakta ve söz konusu eşyanın yurt dışı edilmesi durumunda alınan teminat iade edilmektedir. Kısmi muafiyet kapsamında geçici ithal edilen eşyadan ise Türkiye Gümrük Bölgesinde kaldığı her ay için söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergilerin %3’ü tahsil edilmekte ve eşyanın yurt dışına gönderilmesi durumunda tahsil edilen vergiler geri verilmemektedir. Türkiye Gümrük Bölgesine tam muafiyet ve kısmi muafiyet kapsamında geçici ithal edilebilecek eşya ilgili mevzuatta belirlenmiştir.

Geçici ithal edilen eşyanın yurtta kalma süresi ne kadardır? Bu süre uzatılabilir mi?

Geçici İthalata ilişkin mevzuatta, bir takım eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabileceği süre belirlenmiştir. Kalış süresi belirlenmeyen eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi’nde kalış süresi ise, eşyanın özelliği ve eşya sahibinin talebi doğrultusunda gümrük müdürlükleri tarafından belirlenmektedir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde verilen sürenin uzatılması mümkün bulunmakta, ancak eşya mülkiyetinin devredilememesi veya eşyanın uzun süreli yatırımlarda kullanılması halleri dışında 24 ayı aşan süre uzatımı yapılamamaktadır

Global Teminat nedir?

Düşümlü çalışan toplu teminat türüdür. Genelde Antrepo işletmeleri tarafından kullanılır. Global teminattaki düşüm ve artımlar sistem tarafından takip edilir. Beyannamenin tescili ile birlikte teminattan düşüm yapılır. Beyanname kapandığı zaman ise otomatik olarak teminat yükselir.

Gümrük Birliği tam olarak nedir?

Bir Gümrük Birliği demek, malların tek bir gümrük alanı içinde olduğu gibi serbestçe dolaşabilmeleri ve tarafların üçüncü ülkelerden gelen ithalat için aynı dış tarifeyi ve aynı ticaret politikasını uygulamaları demektir. Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği, tipik bir gümrük birliğinin ötesine gitmektedir çünkü rekabet, teknik mevzuatın uyumlulaştırılması, tekellerin kaldırılması ve fikrî mülkiyetin korunması gibi ilave bazı konuları içine almaktadır. Bu ilave unsurların amacı, piyasaları daha da bütünleştirmek ve Türkiye’yi AB’ye daha çok yaklaştırmaktır.

Hangi ürünler Gümrük Birliği’nin kapsamındadır?

Gümrük Birliği, sanayi mallarında ve işlenmiş tarım ürünlerinde yapılan ticareti kapsar. Ancak, Gümrük Birliği’nin yürürlüğe girmesinden hemen sonra, AB ve Türkiye arasında ihale piyasalarının karşılıklı olarak açılmasına ve hizmet ticaretinin serbestleştirilmesine yönelik müzakereler başlatılması için Ortaklık Konseyi tarafından bir tarih belirlenmesi gerekti. Ayrıca, AB ve Türkiye arasında bir ortaklık kuran Ankara Anlaşması, iki taraf arasında yerleşme özgürlüğü ve hizmet sunma özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını öngörür. Taraflar arasında hizmetlerin ve kamu alımlarının serbestleştirilmesi için müzakereler başlamıştır.

Gümrük kontrolü altında işleme rejimi ne demektir?

Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin tabi oldukları gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmeleri, gümrük kontrolü altında işleme rejimi hükümleri uyarınca yapılır. Elde edilen bu tür ürünler işlenmiş ürün olarak adlandırılır.

Gümrük Müşaviri kime denir?

Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini, dolaylı temsil yoluyla takip eden ve sonuçlandıran ve kendilerine Gümrük Müsteşarlığınca gümrük müşavirliği izin belgesi verilen serbest meslek sahiplerine Gümrük Müşaviri denilmektedir. Gümrük Müşavirlerinin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225. maddesinin 1’inci fıkrasında, dolaylı temsil yoluyla gümrük işlemlerini takip edip sonuçlandırabileceği belirtilmiştir.

Hariçte İşleme Rejimi nedir? Bu rejim sayesinde sağlanan kolaylıklar nelerdir?

Gümrük Kanunu’nun 135 inci maddesinde Hariçte İşleme Rejimi, serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejim olarak tanımlanmıştır. Söz konusu tanımdan hareketle Hariçte İşleme Rejimi’nin, üretim maliyetlerini azaltarak rekabet güçlerini arttırmak isteyen üreticilerin, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yaptıkları işleme faaliyetleri olarak tanımlanması da mümkündür. Hariçte İşleme Rejimi’nin faydalarını şu şekilde özetlemek mümkündür; Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ucuz işgücünden faydalanabilirsiniz, Türkiye Gümrük Bölgesi’nde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan işleme faaliyetlerini gerçekleştirebilirsiniz, Yurt dışında tamir edilmesi gereken makinelerinizin tamiratını yaptırabilirsiniz.

Tamir amacıyla yurtdışına gönderilen eşyanın geriye ithal edilmesi esnasında vergi ödenir mi?

Tamir amacıyla yurt dışına gönderilen eşyanın geri dönüşünde serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır. Söz konusu eşyanın tamiratının, garanti kapsamında, söz konusu eşyadaki imalat hatasının düzeltilmesi gibi nedenlerle yapılmış olması ve karşılığında herhangi bir ödeme yapılmamış olması durumunda, söz konusu eşya serbest dolaşıma ithalat vergilerinden tam muaf olarak girmektedir. Hangi hallerde tam muafiyet uygulanmayacağı ilgili mevzuatta belirlenmiştir. Tamirat karşılığında bir bedel ödenmesi söz konusu ise, eşyanın gümrük kıymeti tamirat bedeli üzerinden, eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihteki vergi oranı ve vergilendirmeye ilişkin diğer unsurlara göre belirlenir.

KKDF ne demektir? Niye ödenir?

Kaynak kullanım destekleme fonu kesintisi mevcut durumda tüketici kredileri hariç her türlü kredi faiz geliri üzerinden 3%, tüketici kredilerinden 10% olarak kesilen vergidir. İthalat bedelinin yurt dışına peşin değil de vadeli olarak ödenmesi de yurt dışından sağlanan bir kredi kapsamında değerlendirildiği için yapılacak ithalatın kıymet üzerinden % 3’ü oranında bankalara yatırılan bedele denir.

Mahrecine İade ne demektir?

Mahrecine iade, eşyanın, ithalatçısı tarafından geldiği yer geri gönderilmesidir. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmiş ancak herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmamış eşyanın, antrepoya alınan eşyanın veya serbest dolaşımda bulunan eşyanın, mahrecine iade edilmesi mümkündür. Ancak, mahrecine iade edilen eşyanın serbest dolaşıma sokulması nedeniyle ödenen vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması, söz konusu eşyanın kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı olduğunun tespit edilebilmesi için gerekli ilk kullanım dışında kullanılmamış olmasına bağlıdır.

Menşe Şahadetnamesi ve EUR1 Belgesi ne işe yarar?

Menşe Şahadetnamesi eşyanın tercihli olmayan menşeini gösteren bir belgedir. EUR.1 Dolaşım Sertifikası ise ihraç konusu eşyanın akit ülke menşeli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılması gerektiğini bildirir belgedir diğer bir anlatımla EUR.1 Belgesi eşyanın tercihli menşeini tevsik etmektedir.

Navlun ne demektir?

Deniz ve nehir yolu ile taşınan eşya için, taşıma hizmeti karşılığında gemi şirketine ödenen ücrete navlun denir. Navlun bedeli resmi bir tarifeye veya sözleşmeye göre tahakkuk eder. Teslim şekline göre navlun satıcıya veya alıcıya ait olabilir. Navlun peşin ödenebileceği gibi (Freight Prepaid), varış limanında da ödenebilir (Freight Payable At Destination/Freight Collect). Tüm bunlar deniz ticaretinde konşimento adı verilen sözleşmelerde düzenlenir.

Serbest Bölgelerdeki eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenir mi?

Gümrük Yönetmeliği uyarınca, Türkiye'den serbest bölgelere gönderilen eşyaya ilişkin olarak düzenlenen ihracat beyannamesi kapsamı her türlü eşyanın, serbest dolaşımda bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla, serbest bölgeye giriş aşamasında veya transit olarak serbest bölgeye giriş yapan Avrupa Topluluğu veya üçüncü ülke menşeli eşya için de, bölgeye giriş aşamasında ön statü belgesi düzenlenmektedir. Serbest Bölge’den AB’ye yapılacak ihracatlarda, ihraç eşyasına ilişkin A.TR Dolaşım Belgesi düzenletilmek istenmesi durumunda, ilgili Oda’ya ve gümrük idaresine eşyaya ilişkin ön statü belgesi ibraz edilmesi gerekir

Tarife Kotası ne demektir?

Bir mal ya da mal grubunun gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması ya da muafiyet sağlanmasını ifade eder. Tarife kotası deyimi, tarife kontenjanı anlamına da gelir.

Tedarikçi beyanı ne demektir?

Tedarikçi Beyanı, Türkiye’den Topluluğa veya Topluluktan Türkiye’ye sevk edilen Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemine dahil ülkelerden biri menşeli eşyanın, aynı halde veya işlendikten sonra yine Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemine dahil ülkelerden birine ihraç edilmesi sırasında, tercihli muameleden yararlanabilmek amacıyla menşe ispat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunulduğunda, menşei kanıtlayıcı belge olarak kullanılmakta olup, eşyanın ilgili tercihli menşe kurallarını sağladığını ve beyan sahibinin bu beyanı destekleyici her türlü kanıtı ibraz etmeye hazır olduğunu göstermektedir.

Tercihli Tarife nedir?

İki ya da daha çok ülkenin yaptıkları ticaret anlaşması uyarınca, aralarındaki ticarette karşılıklı olarak ya da bir ülkenin belli ülke ya da toprak parçaları menşeli eşyaya tek taraflı olarak daha düşük tarife uygulamasıdır.

Transit rejimi nedir?

İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınması transit rejimine girer.

Üçüncü Ülke ne demektir?

Avrupa Birliği üyesi ülkeler (bazı hallerde Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler) dışındaki bir ülke.